Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky sú upravené v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka medzi:

 

Liron s.r.o. , Hadovská cesta 5, 945 01 Komárno, IČO: 46857931 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 33028/N :

(ďalej ako „Predávajúci“)

a zákazníkom (ďalej ako „Zákazníkom“)

 

1. Úvodné ustanovenia

1). Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.

1 Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetovej stránke predávajúceho, na prevádzke predavajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie. Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. 

 

2. Objednávka

Zákazník si vyberie požadovaný tovar v danej sekcii, v ktorej sa tento tovar nachádza. V položke tovaru sa nachádza cena, názov a zloženie tovaru. V objednávkovom liste kupujúci vyplní všetky potrebné údaje. Objednávku je možné uskutočniť len v prevádzkovej dobe uvedenej na internetovej stránke sushiko.sk. Zákazník jednotlivé položky tovaru vkladá vo zvolenom množstve do nákupného košíka. Po výbere tovaru klikne zákaznik na "objednať“. Po vyplnení kontaktných údajov má moznosť si zákaznik vybrať „osobný odber alebo doručenie na uvedenú adresu“. Minimálna výška objednávky pre doručenie zadarmo je 5 eur. Cena za rozvoz v prípade objednávky do 5 eur je pripočítaná ku sume objednávky. Objednávky do Novej Stráže sú spoplatnené sumou 1,50 eur a minimálna objednávka je 7 eur. Pri objednávaní cez www.sushiko.sk priradí sumu systém automaticky a dokončením objednávkového procesu zákazník súhlasí s konečnou sumou svojej objednávky. Pri telefonickej objednávke sa prosím informujte o sume dovozu u operátora. Všetky ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty.

Objednávku je možné uskutočniť aj telefonicky na telefónom čísle 0915237230. Zákaznik prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke či inak poskytnuté predávajúcemu sú pravdivé a správne.


Ku každému baleniu sushi je priložená sójová omáčka, wasabi, nakladaný zázvor a paličky v primeranom množstve. 

 

3. Platobné podmienky

Zákazník má možnosť si zvoliť z niektorých spôsobov úhrady kúpnej ceny za tovar:

1 hotovostná platba pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo na prevádzke

2 bezhotovostná platba prostredníctvom Card Pay (po zrealizovaní na stránke)

3 Platnými stravnými lístkami. Zo stravných lístkov sa hotovosť nevydáva. 

 

4. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam vo výrobe alebo donáške objednaného tovaru. V prípade, že nastanú tieto okolnosti, predávajúci bezodkladne bude kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie (chybné tel. číslo, alebo adresa).

Zákazník má právo odmietnuť dodanie tovaru zjavne poškodeného.

 

5. Zodpovednosť za vady, reklamácie

Zákazník je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať tovar, či nie je poškodený, zodpovedá objednanému množstvu, hmotnosti, akosti. Pokiaľ má tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí zákazník uplatniť v čo najkratšom možnom čase po jeho prevzatí.

 

Reklamácie sa vybavujú:

· telefonicky (v pracovných hodinách na čísle 0915237230)

· mailom (e-maily zasielajte na adresu: sushikokomarno@gmail.com)

· osobne na adrese prevádzky

V prípade uplatnenej reklamácie je zákazník povinný uviesť dôvody reklamácie.

 

6. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníka je zabezpečená v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, bydlisko,e-mailová adresa a telefónne číslo. Zakazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami predávajúceho na elektronickú adresu zákazníka uvedenú v objednávke a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na túto adresu. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú, a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

Vaše údaje slúžia aj na správne a včasné dodanie Vami objednaného tovaru. Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnej tretej osobe a chránime ich pred zneužitím.

 

V Komárne, dňa 1.júla 2017